Kollektivt kulturarv

ekero_munso_281
Maskinförare, Lötens sandtag.

lx20050960
Jenny Jakobsson, Ornö

Databas, digitalisering, långtidslagring och webbpublicering
Stockholms läns hembygdsförbund och Stockholms läns museum driver tillsammans Kollektivt kulturarv. Syftet är att bidra till att hembygdsföreningarnas bildsamlingar digitaliseras, bevaras och tillgängliggörs.
Genom att bilderna digitaliseras ökar chansen för att de ska bevaras för framtiden eftersom det förutom originalfotografiet även finns en digital kopia. Bilderna lagras i en databas där varje förening lägger upp bilder och registrerar all information som finns om dem. Länsmuseet driver databasen och ansvarar för långtidslagringen och webbpubliceringen. För detta betalar föreningarna en avgift.

Bilderna tillgängliggörs här på Kulturarv Stockholm. Genom att bilderna publiceras på webben blir bildsamlingarna tillgängliga för fler. Intresset för den lokala kulturhistorien och föreningarnas arbete ökar därmed.

Några andra fördelar med projektet är att informationen om bilderna registreras på ett strukturerat sätt vilket underlättar sökning. Genom att flera föreningar är med i Kollektivt kulturarv kan också erfarenheter utbytas både med varandra och med länsmuseet.

Arbetet pågår för fullt
Sedan uppstarten under vårvintern 2014 har fler föreningar anslutit sig till samarbetet, och idag är vi elva aktiva föreningar. Fyra föreningar ingår i en arbetsgrupp tillsammans med länsmuseet och hembygdsförbundet. Dessa är Brännkyrka hembygdsförening, Haninge hembygdsgille, Upplands Väsby hembygdsförening och Danderyds hembygdsförening. Tillsammans diskuterar vi registreringsfrågor, skanning och publicering. Vi tar fram handledningar och rekommendationer och planerar seminarier och utbildningar.

I varje aktiv förening arbetar en person eller en grupp med att skanna, registrera och publicera bilder. Några föreningar har skapat särskilda grupper för att hitta ny och mer relevant information om fotografierna i samlingarna.

De medverkande föreningarna får stöd genom supportträffar, workshops och utbildningar. Flera gånger varje år skickas ett nyhetsbrev ut där vi berättar om vad som är på gång.

Bakgrund
Genom en enkätundersökning i länet visade det sig variera mycket mellan föreningarna hur långt man har kommit med digitalisering, registrering och publicering på internet. Några föreningar har väl utvecklade digitala system medan andra har högar med oregistrerade, analoga bilder. Många föreningar har egenutvecklade register för bilderna medan några få använder Sofie eller Bygdeband. Endast enstaka av de som besvarat enkäten har sökbara databaser på internet. Många är dock intresserade av att publicera sitt material på nätet. Enkäten visade också att frågor om långtidslagring och utbildning i digitaliseringsfrågor är viktiga.

Bilder från övriga hembygdsföreningar
Under tio års tid samarbetade länsmuseet med tio av länets hembygdsföreningar kring bilddigitalisering. Ett urval av fotografier från föreningarna digitaliserades och visades i museets digitala bildbank. Originalfotografierna finns hos föreningarna.

De digitala fotografierna har flyttats från länsmuseets bildbank till Kollektivt kulturarv. Det går att söka i bilderna men det läggs inte till nya. Föreningarna har inte tillgång till databasen och kan inte registrera nytt material eller göra ändringar.

 

Har du frågor kontakta någon i projektgruppen:

Ann Pettersson, hembygdskonsulent, Stockholms läns hembygdsförbund
ann@hembygd.se  08 30 21 80

Ann-Sofie Nygren, IT-samordnare och arkivansvarig, Stockholms läns museum
ann-sofie.nygren@stockholmslansmuseum.se  08 586 194 25

Elisabeth Boogh, Fotograf och bildantikvarie, Stockholms läns museum
elisabeth.boogh@stockholmslansmuseum.se  08 586 194 31

Här finns ett informationsblad att ladda ner.