JärfällaFlottiljområdet
Herresta bytomt
Inventering av älvkvarnar vid Barkaby flygfält
Arkeologisk utredning del av Barkaby flygfält
Planerad gång- och cyckelbana längs Norrviksvägen
Gravar och boplatslämningar vid Herresta
Förhistoriska och historiska bebyggelselämningar i Barkarby
Gravfältet vid Kalvshälla bytomt
Gravfältet vid Barkarby - ett bygdegravfält från äldre järnålder?
Säby
En skärvstenshög i Järfälla
Gravfält från sen vikingatid
Kvadratisk stensättning med sannolik skelettbegravning, utan bevarade ben
Delar av fastigheterna Jakobsberg18:1 och Säby 3:17
Björkeby Lilla 4:106
Gravfält från yngre järnålder
Arkeologisk undersökning form av provundersökning av äldre rättarplats
Fornlämning 6
Fornlämning 25:3 och 199
Ett gravfält från folkvandringstid- vende tid i Veddesta
Antikvarisk kontroll invid fornlämning 32
Östra Tingsbyn
Kyrkbyn i Järfälla
Förundersökning intill Raä 241:5 vid Barkaby flygfält
Schaktövervakning vid Flottiljområdet
Arkeologisk utredning i Skälby
Arkeologisk schaktkontroll vid korsningen Gamla Enköpingsvägen - Viksjöleden, Järfälla kommun och socken
Schaktkontroll vid ett gravfält i Skälby
Arkeologisk utredning vid Tånglöt
Schaktövervakning vid kvarnen i Järfälla
Förundersökning intill Raä 192, Hammarskogen, Jacobsberg
Arkeologisk provundersökning av osäker fornlämning, Raä 192, Jakobsberg, Järfälla socken och kommun, Uppland.
Häradsvägen
En skärvstenshög och en skålgrop i Jakobsberg
Inventering av älvkvarnar vid Barkaby flygfält
Gravar och boplats vid Kalvshälla
Bytomt och boplats vid Kalvshälla
Schaktövervakning vid Flottiljområdet.
Arkeologisk utredning och förundersökning vid Herresta
Östra Barkaby, Arkeologisk särskild utredning, sammandrag med metodexempel
Gravfältet vid Dragonbacken
Kalvshälla, delundersökning av gravfält och boplats
Östra barkarby. Särskild utredning

Tillbaka