Assurs hög

Namn: Assurs hög

Beskrivning:

I området kring Assurs hög finns 4 gravfält innehållandes gravhögar och stensättningar. Sprida i området finns även fem runda låga gravar. I den nordvästra delen finns två områden med bebyggelselämningar. Spår efter bebyggelse finns i stora delar av området. Den största gravhögen i den västra delen kallas Assurs hög, enligt andra ligger Assurs hög i den nordöstra delen av området. Runstenen U 617 norr om kyrkan var tidigare inmurad i yttermuren på Bro kyrkas vapenhus. Den flyttades till sin nuvarande plats 1866. Runstenen berättar om att en bro byggts och att befälhavaren för häradets försvar hette Assur.

Området vid Husby och Bro kyrka var centralort i Bro härad under forntid och medeltid. Namnet Husby visar att kungens fogde bodde här. Här har det också varit tingsplats.

Kommun: Upplands-Bro Kommun

Socken: Bro socken

RAÄ innehåll

Nummer: 1

Nyckelord: Stensättning

Beskrivning: Stensättning, rund, ca 10 m diam, ca 0,75 m h. Övertorvad med i ytan talrika stenar, 0,2-0,4 m st. Marken runt fornlämningen verkar vara en gammal odling, huvudsakligen mot SÖ. Den har senast varit plöjd för granplantering, som nu avverkats.

Datering: bronsålder-järnålder

Nummer: 80

Nyckelord: Bytomt

Beskrivning: Bytomt/gårdstomt: tre terrasseringar som troligen är husgrundsterrasser, 5 högliknande lämningar (runda och ovala, övertorvade) varav några är möjliga spisrösen.

Datering: medeltid-nyare tid

Nummer: 81

Nyckelord: Gravfält

Beskrivning: Gravfält ca 12 fornlämningar: 10 runda flacka stensättningar & 2 rektangulära. På några av fornlämningarna finns påförd odlingssten. Övertorvat & beväxt med lövskog och gräs.

Datering: bronsålder-järnålder

Nummer: 82

Nyckelord: Gravar

Beskrivning: Två runda stensättningar, 5 m i diam, 0,2 m h & 5 m diam, 0,3 m h. Övertorvade med i ytan kännbara stenar. Beväxt med aspsly.

Datering: bronsålder-järnålder

Nummer: 83

Nyckelord: Gravfält

Beskrivning: Gravfält ca 50 fornlämningar: 8 högar, 42 runda eller närmast runda stensättningar varav några är högliknande, 1 stensträng. Den största högen är 32 m diam och mycket skadad. Den användes som materialtäkt under 1860–70-talen.

Datering: bronsålder-järnålder

Nummer: 88

Nyckelord: Gravfält

Beskrivning: Gravfält ca 15 fornlämningar: 3 högar, 10 runda stensättningar varav några högliknande, 1 närmast rektangulär stensättning, 1 osäker kvadratisk stensättning. Övertorvade. Den största högen Assurs hög är skadad efter att ha använts som materialtäkt.

Datering: bronsålder-järnålder

Nummer: 89

Nyckelord: Gravfält

Beskrivning: Gravfält ca 7 oregelbundna stensättningar. Övertorvade. I den N NÖ kanten av området finns en ränna och i NV en husgrund. Svårbestämt pga av frekventa bebyggelselämningar blandade med gravar, som finns i hela området.

Datering: bronsålder-järnålder

Nummer: 132

Nyckelord: Gravar

Beskrivning: Två rektangulära stensättningar. Övertorvade med i ytan enstaka stenar. I sluttningen S och SV om fornlämningarna är bebyggelselämningar i form av husgrunder, röjningssten och talrikt med tegelflis i markytan samt spridda block.

Datering: bronsålder-järnålder

Länkar till Fornsök
Bro 1:1
Bro 80:1
Bro 81:1
Bro 82:1
Bro 83:1
Bro 88:1
Bro 89:1
Bro 132:1

 Hjälp oss med mer information om objektet
Skriv kommentar


Namn
E-post OBS! Vi publicerar inte e-postadressen!
Bild Det går även att bifoga en bild till kommentaren
Namnet på fornvårdsobjektet Som en extra koll ber vi dig att fylla i namnet på fornvårdsobjektet (se ovan) som du vill kommentera.
 
 

Ladda ner:

obj59_assarshog_1.pdf
obj59_assurshog_1.pdf
obj59_assurshog_2.pdf
obj59_assurshog_3.pdf
obj59_assarshog_1.pdf
obj59_assur_skylt1.pdf