Nätverket för industrisamhällets arv

Nätverket för industrisamhällets arv i Stockholms län

Nätverket var verksamt under ca 10 år från 2000 och framåt. Det samlande antikvarier och andra verksamma på en rad institutioner i Stockholms län. En viktigt arbetsuppgift var att bygga upp och driva webbplatsen om industrihistoria i länet. Detta material har nu inordnats i webbplatsen ”Kulturarv Stockholm” och ansvaret har tagits över av Stockholms läns museum.

I nätverket ingick: Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek, KTH, Teknik- o. Vetenskapshist., Industriminnesforskning, Länsstyrelsen i Stockholms län, Metall, Nordiska museet, Stockholms företagsminnen, Stockholms läns hembygdsförbund, Stockholms läns museum, Stockholms stadsarkiv, Stockholms stadsmuseum,  TAM-arkiv  och Tekniska museet

Måldokument för ”Nätverket för Industrisamhällets arv i Stockholms län”
Nätverkets syfte
Nätverket för Industrisamhällets arv i Stockholms län verkar för samordning, överblick och intensifiering av arbetet med det industriella kulturarvet. Genom ökat samarbete mellan kulturinstitutioner, organisationer, arbetslivsmuseer och näringsliv verksamma i Stockholms stad och län vill nätverket lyfta fram och väcka intresse för frågor som rör industrisamhällets kulturarv. Nätverket skall vara kontaktorgan med föreningar, institutioner, m m för ömsesidig information kring industrisamhällets kulturhistoria. Nätverket ska även ta initiativ till lokala och regionala samarbetsprojekt samt vara kontaktorgan med högskolor och universitet för ömsesidig information kring industrisamhällets kulturhistoria.

Bakgrund
Industrialismen har på ett avgörande sätt omvandlat vårt samhälle. Detta har fått konsekvenser för människors arbetsliv, konsumtionsmönster, värderingar och livsformer, liksom för landskap, bebyggelse, teknikutveckling och produktionsförhållanden. Ökad globalisering präglar både samhälle och näringsliv. Omstruktureringar och avvecklingar av branscher, framväxt av ny teknik och nya industrier medverkar kontinuerligt till genomgripande förändringar.

Industrin har spelat en avgörande roll för utvecklingen i Stockholms län. Stockholms stad och län blev under 1800-talets senare del och 1900-talets början landets mest betydande industriregion. Här etablerades under 1800-talets andra hälft många av de s.k. snilleindustrierna, L M Ericsson, Separator, De Lavals Ångturbin, AGA, Atlas Diesel och Nitroglycerin, Alfred Nobels första företag i Sverige. De första moderna industrierna anlades på malmarna i Stockholm, i första hand Södermalm och Kungsholmen, men de växte och flyttade ganska snart utanför stadsgränsen, något som var möjligt tack vare järnvägarnas tillkomst.

Under loppet av 1900-talet har en stor strukturförändring skett och nästan all tillverkningsindustri har flyttat ut från Stockholm. 1910 arbetade 50 % av länets arbetstagare i industrin att jämföra med 1992 då 85 % av länets arbetstagare var sysselsatta inom den offentliga och privata tjänstesektorn. För Stockholm, en gång landets största industristad, har omvandlingen varit genomgripande. Tidigare låg Stockholms industrier centralt kring stadens inre vatten, men under 1900-talet har industriföretagen i dessa områden ersatts av bostäder och framförallt kontor. Höga tomtpriser i attraktiva lägen har gjort att de fysiska lämningarna som kunnat bevaras är få. I länet utanför själva Stockholm är situationen annorlunda. Här finns ännu verksam industri kvar och flera exempel finns på bevarade industrimiljöer och arbetslivsmuseer.

Industrin och dess anställda har haft stor betydelse för länets kulturella, sociala och politiska liv. De stora industribyggnaderna som fortfarande är eller har varit markanta inslag i stads- och landskapsbild har antingen rivits eller byggts om för annat bruk. En industriepok i länets historia är slut, men kvar står att länet på ett avgörande sätt har formats av industrins genombrott och utveckling. Kunskapen om den industriella tiden minskar snabbt och riskerar att helt försvinna. Det är därför en självklarhet att länets industriella arv bevaras och görs tydligt. För att nå detta mål behövs ökade kunskaper.

Arbetsform
Nätverket för Industrisamhällets arv i Stockholms län är ett fritt och oberoende samarbetsorgan med ett rullande administrativt ansvar. Som ”kansli” fungerar Stockholms läns museum. Genom medlemskap i Industrihistoriskt forum samarbetar nätverket nationellt.

Antaget vid möte med Nätverket för Industrisamhällets arv i Stockholms län den 22 september 2000 och uppdaterat 27 mars 2007.