Byggnadsminnen

Byggnadsminnen

Byggnadsminnen, statliga byggnadsminnen och kyrkor är de byggnader som har starkast lagskydd. För dem gäller att det är Länsstyrelsen eller Riksantikvarieämbetet som har tillsyn över byggnaderna och ger tillstånd till eventuella förändringar. För övriga byggnader gäller kommunernas planmonopol och främst PBL.

I länet finns för närvarande 191 byggnadsminnen enligt Kulturmiljölagen (1988:950). Dessutom finns 76 statliga byggnadsminnen enligt förordningen om statliga byggnadsminnen (SFS 1988:1229). De flesta statliga byggnadsminnena förvaltas av Statens fastighetsverk, men även av andra myndigheter som Fortifikationsverket och Sjöfartsverket. Riksantikvarieämbetet har tillsyn över de statliga byggnadsminnena.

Tillsammans är byggnadsminnena tänkta att på ett tydligt sätt visa vår historia och samhällsutveckling. Urvalet spänner över alltifrån slott och herresäten till offentliga byggnader, bostadshus, industrier och många andra typer av bebyggelse både i stad och på landsbygd.

Läs mer om byggnadsminnen hos Länsstyrelsen i Stockholms län och Riksantikvarieämbetet.

Bebyggelseregistret – BeBR
Vill man hitta uppgifter om byggnadsminnen, skyddade kyrkor mm är det enklast att leta i bebyggelseregistret hos Riksantikvarieämbetet. http://www.bebyggelseregistret.raa.se/bbr2/sok/search.raa

Välj utökat sök sedan län och kommun och lagskydd.