Källor och litteratur

Källor och litteratur

Digitala källor

Publiceringssida för rapporter och informationsmaterial från flera länsstyrelser i södra Sverige.
http://www.vardavattendragen.se/sv/pages/default.aspx

Riksantikvarieämbetets informationssida om kulturmiljö vid vatten, med information och länkar.
https://www.raa.se/kulturarv/kulturmiljoer-vid-vatten/

Miljökvalitetsmålet Levande sjöar och vattendrag, Naturvårdsverkets informationssida.
http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Sveriges-miljomal/Miljokvalitetsmalen/Levande-sjoar-och-vattendrag/

Allmän litteratur om dammar

Dicksson, Ida & Spade, Spade (2016). Dammägarens handbok. Industriantikvarie Ida Dicksson.
http://www.sim.se/upl/files/134814.pdf

Schnell, Jan-Bertil (2004). Industriminne: Stockholms stad och län – en industrihistorisk exposé. Stockholm: Stockholmia.

Spade, Bengt (2008). En historia om kraftmaskiner. Stockholm: Riksantikvarieämbetet.

Otryckta källor och rapporter

Andersson, Kjell, m. fl. (2012). Dammar, kvarnar och fasta fisken: kulturmiljöer vid vatten, pilotstudie: Åkerströmmen i Uppland och Kolbäcksån i Västmanland. Rapport 2011: 58 (ladda ner), Stockholms läns museum.

Beskow, Moa. m. fl. (2017). Vattenanknutna kulturmiljöer– analys och förmedling del 2. Rapport 2017: 31 (ladda ner), Stockholms läns museum.

Dicksson, Ida & Lena Knutson Udd (2013). Kraftstationer, kvarnar och sågar. Dokumentation av kulturmiljöer vid vattendrag i Stockholms län. Länsstyrelsen i Stockholms län.

Dicksson, Ida & Lena Knutson Udd (2014). Kvarnar och sågar. Dokumentation av kulturmiljöer vid vattendrag i Stockholms län. Länsstyrelsen i Stockholm län.

Dicksson, Ida & Lena Knutson Udd (2016). Nykvarnsdammen i Moraån. Kulturhistorisk dokumentation och analys av dammiljön, Länsstyrelsen Stockholm [Elektronisk resurs].
https://www.sodertalje.se/contentassets/bbef6064a291446cb29c6b9d756b29a0/kulturhistoriskstudie-av-dammarna-av-lansstyrelsen.pdf

Mathiesen, Tina & Östling, Anna (2016). Vattenanknutna kulturmiljöer – analys och förmedling. Stockholms läns museum.

Norconsult AB (2017). Fritt fram i Tyresån. Utredning reglering och fiskvandring i nedre Tyresån. Stockholm: Norconsult AB
http://www.tyresan.se/admin/filer/170306%20Fritt%20fram%20i%20Tyresan.pdf

Riksantikvarieämbetet (2016). Kulturmiljöer vid vattendrag: Framgångsfaktorer och problem för att beakta kulturmiljöer i anslutning till vattenvårdsåtgärder [Elektronisk resurs].
http://kulturarvsdata.se/raa/samla/html/9862

Rodin, Anna. Vårda vattendragens kulturarv: Vattendrivna sågar [Elektronisk resurs].
http://www.vardavattendragen.se/SiteCollectionDocuments/faktablad-sagar-A4.pdf

Sahlén, Daniel. Dammar och kulturmiljöer vid vatten, Redovisning av Stockholms läns museums damminventering från 2013. Rapport 2020:01 (ladda ner) Stockholms läns museum

Sjöö, Kristofer. Vårda vattendragens kulturarv: Vattendrivna kvarnar [Elektronisk resurs].
http://www.vardavattendragen.se/SiteCollectionDocuments/faktablad-vattendrivna-kvarnar-A4.pdf

SMHI Hydrologi (1994). Svenskt dammregister södra Sverige 1994 [Elektronisk resurs].
https://www.smhi.se/polopoly_fs/1.129018!/Hydrologi_55.pdf

Widmark, D. (2002). Småskalig vattenkraft och kulturmiljövård. Stockholm: Riksantikvarieämbetet.
https://www.raa.se/publicerat/rapp2002_6.pdf

Har du frågor kontakta: arkeolog Daniel Sahlén, daniel.sahlen@sll.se, 076-526 94 54