Kommunernas industrihistoria

Optimus tennlödning 1910, Upplands Väsby hembygdsförening. cc:by-nc-nd

Kommunernas industrihistoria

Här presenterar vi sammanfattningar av kommunernas industrihistoria. Främst bygger de på de beskrivningar som finns i de kommunala kulturmiljöprogrammen.
Välj den kommun du är intresserad av i menyn till vänster.

Lite om Stockholms läns industrihistoria

Vattenkraft
Även om gruvdrift bedrivits på Utö sedan medeltiden kom den förindustriella verksamhet, som baseras på vattenkraft, igång i Stockholmstrakten först under Gustav Vasas regeringstid på 1500-talet. I Stockholms närmaste omgivningar, där det fanns tillgång till vattenkraft och ved, växte vid denna tid en varierad verksamhet fram. I Nackaström och Tyresö, till exempel, tillverkades krut och valkades uniformstyg.

Som en följd av stormaktens behov av vapen anlades ett gevärsfaktori i Norrtälje 1622. Orten fick samtidigt stadsprivilegier. Vira bruk i Roslags-Kulla hade under perioden 1635-1775 ensamrätt på smidet av värjor till armén. Vira är i dag en välbevarad bruksmiljö dominerad av en enkel faluröd trähusbebyggelse från 1700-talet.

Gruvor och masugnar
Järnframställning är känd sedan slutet av medeltiden från norra Roslagen. Här fanns alla förutsättningar: god tillgång på malm, gott om skog för träkol till masugnar och vattenkraft till att driva bälgar och hamrar. Gruvor i norra delen av länet fanns i Roslags-Bro, Söderby-Karl och Herräng, av vilka den senare blev den mest betydande med brytning ända fram till 1962. Malmen bearbetades till smidbart järn tidigast vid Skebo bruk, som har anor från 1460. Andra större järnbruk i länet anlades senare vid Ortala vid Väddö kanal (1586) och Edsbro (1686). Masugnsruinen vid Edsbro är den enda bevarade i sitt slag i länet i dag.

Byggnadsmaterial
Stockholms utbyggnad från mitten av 1800-talet kom också att påverka den industriella utvecklingen på landsbygden i länet. Byggnadsmaterial hämtades främst från Mälarområdet, eftersom det var enklast och billigast att låta tunga transporter ske vattenledes. Först, kring mitten av 1800-talet, kom tegelbruken som framför allt anlades på Mälaröarna och Mälarens södra strand vid Botkyrka och Enhörna. Därefter tillkom stenbrott, dels för att gatsten behövdes till Stockholms gator som från 1870-talet målmedvetet började beläggas med huggen sten, dels för att sten alltmer användes till olika byggnadsdetaljer. Gatsten höggs främst vid Stenhamra på Färingsö, medan det mesta av byggnadsstenen hämtades från stenhuggerierna på Vätö i Roslagen.

Asfalt och betong
Efter andra världskriget konkurrerade asfalt och betong ut de gamla byggnadsmaterialen. Cement tillverkades mellan 1946 och 1980 i Stora Vika vid Nynäshamn. Det ökande behovet av sand och grus till både vägar och byggande har under 1900-talet medfört att länets stora grusåsar till stora delar schaktats bort. I dag är man medveten om grusåsarnas betydelse för grundvattnet och de flesta grustäkterna är nedlagda. Grus och sand tillverkas numera främst av krossat berg.

Sollentuna

De äldre industrierna av betydelse i Sollentuna är Svenska jästfabriks AB, AB Alfr. Wesströms Verktygsfabrik och AB Skånska Cementgjuteriet.

Haninge

Av särskilt intresse i Österhaninge är de många bevarade tvätteribyggnaderna. Närheten till Stockholm skapade förutsättningar för de tvättinrättningar som mot slutet av 1800-talet började växa...

Värmdö

Gustavsbergs samhälle som sedan 1974 är centralort i Värmdö kommun har vuxit upp kring porslinsfabriken som grundades på 1820-talet. De industriella anorna går dock längre...

Vallentuna

Med Roslagsbanan följde tätorterna. Stationerna ersatte kyrkorna och gästgivargårdarna som allmänna mötesplatser. Hit flyttade också hantverkare och näringsidkare.

Upplands-Bro

Jordbruket har varit huvudnäring i Upplands-Bro fram till för några decennier sedan, men viss industriell verksamhet har det ändå funnits här även i äldre tider....

Upplands Väsby

Förutsättningarna för tillkomsten av samhället Upplands Väsby var de industrietableringar som gjordes i början av 1900-talet. Fram till dess var Upplands Väsby helt präglat av...

Tyresö

Tyresö har en lång industrihistoria som börjar redan i slutet av medeltiden. Här fanns ovanligt god tillgång på vattenkraft, vilket var en förutsättning för att...

Södertälje

I slutet av 1850-talet började byggandet av Västra stambanan förbi Södertälje med en anknytning in till centrala staden i form av en bibana. Med tillkomsten...

Sundbyberg

En av de första organiserade förstäderna var Sundbyberg. Den växte upp på en jordbruksgård, över vars mark Stockholm-Westerås-Bergslagens Jernvägsaktiebolag under 1870-talet drog sin bana.

Stockholm

I våra dagar upplever man knappast Stockholm som en betydande industristad: det är handel och samfärdsel, administration och ekonomisk förvaltning som tydligare dominerar livet här.

Solna

Tiden 1800-1860 tycks ha varit en tid av relativt stillastående och konsolidering i Solna socken. Under seklets första decennium var J 0 Wallin kyrkoherde i...

Botkyrka

Tidigt uppstod en mängd gårdsindustrier som hade stor betydelse i det lokala samhället. Under 1700-talet tog den industriella utvecklingen fart i och med Tumba bruks...

Sigtuna

Endast några mindre industrier finns, av vilka Bergholtz klockgjuteri, som är det enda av sitt slag i landet, kan nämnas.

Salem

Norra Salem var ända fram till sekelskiftet den dominerande "kommundelen" i Salem, till dess att Rönninge började expandera.

Nynäshamn

Under förra seklet var Stockholms hamn ofta stängd under vintermånaderna på grund av ishinder. Nynäs var känt för att ha en isfri och djup hamn...

Nykvarn

Vid sidan av jordbruket utvecklades redan under slutet av 1500-talet en icke obetydlig järnhantering, mycket beroende på närheten till den Sörmländska bergslagen med Mälarmården och...

Norrtälje

En rad faktorer underlättade industrialiseringen i Sverige. Ett ökat antal födslar och färre döda gjorde att Sverige fick en befolkningsökning, som under 1870- och 1880-talen...

Nacka

Nackas industriella historia sträcker sig långt tillbaka i tiden. På 1550-talet lät Gustav Vasa etablera en hammarsmedja vid Nacka ström som via tre fall rinner...

Lidingö

Lidingö förblev länge en lantlig idyll med jordbruk som huvudsaklig näring. Under 1700-talets senare del gjordes visserligen ansatser att bedriva industriell verksamhet på ön men...

Järfälla

Den första egentliga industriella verksamheten i Järfälla var Stockholms stads renhållningsverk som på 1880-talet anlades vid Lövsta, som efter en gränsändring i dag tillhör Stockholms...

Huddinge

…folkmängdsutvecklingen 1850-1950 i kommunerna närmast Stockholm. Vid en tydligt markerad tidpunkt inleds i dessa kommuner en snabb befolkningstillväxt som uttryck för huvudstadens expansion utanför tullarna.

Ekerö

Med Mälaröarnas lera, sten och grus byggs huvudstaden. Den industriella utvecklingen på Mälaröarna har så gott som helt styrts av Stockholms tillväxt.

Österåker

På fastlandet i Österåker har jordbruket varit huvudnäring ända framtill 1900-talets mitt, men det har även funnits industriell verksamhet redan från äldre tider. Wira bruks...