Källor – kulturmiljö

Detalj av U 483 i Steninge slottspark. Foto: Mattias Ek. cc:by

Källor – kulturmiljövård

Här hittar du underlagsmaterial som rör kulturmiljövård.

Riksintressen

Ett område av riksintresse är en kulturmiljö som är unik eller speciell i en region, riket eller internationellt sett.

Fornsök

Med Riksantikvarieämbetets söktjänst Fornsök kan du få information om alla kända registrerade fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar i Sverige, både på land och i vatten.

Fornvård

För att få statusen av vårdad fornlämning krävs att det finns en vårdplan och att en kontinuerlig besiktning av fornlämningen sker.

Arkeologiska rapporter

Många av rapporterna finns också i pdf format för nedladdning hos respektive arkeologiföretag.

Byggnadsminnen

Byggnadsminnen, statliga byggnadsminnen och kyrkor är de byggnader som har starkast lagskydd.

Kulturmiljöprogram

Dessa kulturmiljöprogram är både ett planeringsunderlag men också omfattande kunskapskällor till kommunernas historia.

Världsarv

Av världens drygt 600 världsarv ligger 15 i Sverige och tre av dem finns i Stockholms län.

Äldre fotografier

För att få statusen av vårdad fornlämning krävs att det finns en vårdplan och att en kontinuerlig besiktning av fornlämningen sker.

Äldre kartor och flygfoton

Ett intressant källmaterial till markanvändning i äldre tid är kartor och flygfoton. Hos Lantmäteriet kan man hitta historiska kartor med olika detaljeringsgrad och och flygfoton...