K-märkt/lagstiftning

Vy över Hagalund från vattentornet. Foto: Elisabeth Boogh, Stockholms läns museum, 2013, cc:by

K-märkt/lagstiftning

Huset är K-märkt!

”K-märkt” är ett populärt samlingsbegrepp för de olika typer av skydd som en byggnad med kulturhistoriskt värde kan ha. Det är dock ingen fackterm med en exakt innebörd.

Väldigt många värdefulla byggnader omfattas inte av något skydd. Det betyder inte att de kan hanteras hur som helst. Oavsett om en byggnad är ”k-märkt” eller inte så gäller Plan- och bygglagens bestämmelser som säger att ändringar av en byggnad ska utföras varsamt och att särskilt kulturhistoriskt värdefulla byggnader inte får förvanskas.

För all bebyggelse gäller varsamhetskravet som innebär att bebyggelsens ”särart” och ”karaktärsdrag” ska tillvaratas vid ändring eller underhåll. Plan- och bygglagen gäller alltid, både exteriört och interiört, även om åtgärderna inte kräver bygglov. Fastighetsägaren eller byggherren är ansvarig för att lagen följs.

Stockholms stad
Är du intresserad av vad som gäller för kulturhistoriska byggnader i Stockholms stad finns det mycket bra material hos stadsmuseet, läs under rubriken Klassificering och ”k-märkning”.

Kommuner och kulturmiljöer
En genomgång av relevant lagstiftning, styrande dokument och nationella mål. Läs mer i bifogat pdf-dokument. Dokumentet som är framtaget av Stockholms läns museum, vänder sig i första hand till de som hanterar kulturmiljöer i en kommun men kan även vara av värde för fastighetsägare och andra intresserade. Kommuner och kulturmiljö (pdf)

Det finns mer information om aktuell lagstiftning och vem som ansvarar för vad på Riksantikvarieämbetets webbplats.

Kulturarv – läs mer hos Riksantikvarieämbetet

Kulturarv utgörs av historiska spår som tillkommit genom mänsklig aktivitet i olika tider: objekt eller företeelser, men också idéer och perspektiv. Kulturmiljö avser hela den av människor påverkade miljön och kan omfatta en enskild lämning eller ett större landskapsavsnitt.

När vi kallar något för kulturarv ger vi det ett visst värde. Oavsett om det skrivs i obestämd eller bestämd form – kulturarv eller kulturarvet – innefattar det en mångfald av uttryck. Här hittar du många exempel.
https://www.raa.se/kulturarv/