K-märkt/lagstiftning

Vy över Hagalund från vattentornet. Foto: Elisabeth Boogh, Stockholms läns museum, 2013, cc:by-nc-nd

K-märkt/lagstiftning

Huset är K-märkt!

”K-märkt” är ett populärt samlingsbegrepp för de olika typer av skydd som en byggnad med kulturhistoriskt värde kan ha. Det är dock ingen fackterm med en exakt innebörd.

Väldigt många värdefulla byggnader omfattas inte av något skydd. Det betyder inte att de kan hanteras hur som helst. Oavsett om en byggnad är ”k-märkt” eller inte så gäller Plan- och bygglagens bestämmelser som säger att ändringar av en byggnad ska utföras varsamt och att särskilt kulturhistoriskt värdefulla byggnader inte får förvanskas.

För all bebyggelse gäller varsamhetskravet som innebär att bebyggelsens ”särart” och ”karaktärsdrag” ska tillvaratas vid ändring eller underhåll. Plan- och bygglagen gäller alltid, både exteriört och interiört, även om åtgärderna inte kräver bygglov. Fastighetsägaren eller byggherren är ansvarig för att lagen följs.

Stockholms stad
Är du intresserad av vad som gäller för kulturhistoriska byggnader i Stockholms stad finns det mycket bra material hos stadsmuseet, läs under rubriken Klassificering och ”k-märkning”.

Kommuner och kulturmiljöer
En genomgång av relevant lagstiftning, styrande dokument och nationella mål. Läs mer i bifogat pdf-dokument. Dokumentet som är framtaget av Stockholms läns museum, vänder sig i första hand till de som hanterar kulturmiljöer i en kommun men kan även vara av värde för fastighetsägare och andra intresserade. Kommuner och kulturmiljö (pdf)

Det finns mer information om aktuell lagstiftning och vem som ansvarar för vad på Riksantikvarieämbetets webbplats.

Då och nu – att bevara, använda och utveckla kulturmiljön
Riksantikvarieämbetet har sammanställt material  för de som arbetar regionalt som stöd i hur man kan göra något med, och för, kulturmiljö. Det finns nationella mål för kulturmiljön som ska inspirera och vägleda den politik som förs i regioner, landsting och kommuner. Den tänkta målgruppen är de regioner som ingår i kultursamverkansmodellen, vilket inte Stockholms län gör, men materialet fungerar lika bra här. Läs vidare på Riksantikvarieämbetets webb under rubriken ”Då och nu – att bevara, använda och utveckla kulturmiljön”.