Dammar

Övre dammen vid Vira bruk, foto: Tina Mathiesen, 2013, cc:by.

Dammar

Under 2013 genomförde Stockholms läns museum en inventering av vattenanknutna industrimiljöer i Stockholms län. Undersökningen fokuserade på dammar och verksamheter knutna till dessa och kom att kallas damminventeringen. Syftet var att bedöma dammarnas kulturhistoriska värde och skapa ett kunskapsunderlag kring miljöerna. Många vattenanknutna kultur- och industrihistoriska miljöer är idag hotade i samband med exempelvis utrivningar av vandringshinder för fisk och projektet var en del av en nationell satsning på att skapa kunskapsunderlag om vattennära kulturmiljöer.

Inventeringen skapade ett stort och viktigt kunskapsunderlag om vattenanknutna kulturmiljöer och mer än 300 dammanläggningar registrerades, med en tydlig koncentration av platser i glesbefolkade kommuner med kustnära anknytning och främst i Norrtälje, Värmdö och Nynäshamn. Projektet följdes av ett par uppföljande studier, vilka främst undersökte kunskaps- och förmedlingspotentialen av vissa miljöer. Stora delar av inventeringen har tills nu inte funnits tillgänglig. Vid sidan av länsmuseet har ett fåtal mindre studier gjorts av privata konsulter och Länsstyrelsen Stockholm.

Under 2019 har museet arbetat med att uppdatera den information som fanns i damminventeringen och göra materialet tillgängligt digitalt och i en rapport. På denna sida presenteras bilder, inventeringsmaterialet och resultaten från damminventeringen uppdelat kommunvis. Materialet som presenteras är ett arbetsmaterial och en systematisk värdering av platserna behövs innan den slutgiltig bedömningen. Dammar från Nykvarn studerades inte som del av inventeringen, då miljöer därifrån tidigare hade undersökts separat av Länsstyrelsen Stockholm.

Du hittar alla inventerade anläggningar här i vår Sök i samlingarna.

Inventeringen av dammarna har skett på uppdrag av länsstyrelsen i Stockholms län som också finansierat arbetet.

Här finns rapporten ”Dammar och kulturmiljöer vid vatten” som handlar om inventeringen, att ladda ner och läsa.

Har du frågor kontakta: arkeolog Daniel Sahlén, daniel.sahlen@sll.se, 076-526 94 54

Karlösa kvarn

Bildspel om Karlösa kvarn i Norrtälje kommun.

Dammar kommunvis

Här kan du hitta de inventerade dammarna på en karta.

Besök en miljö

Några tips på miljöer att besöka. Det är anläggningar som till olika delar använder vattenkraft och visas för allmänheten av föreningar eller på annat sätt...

Källor och litteratur

Källor och litteratur.