Kulturmiljö i kommunal planering

stora hus i en cirkel
Grindtorp i Täby byggdes 1962-66. En internationell strävan mot monumentalitet uppstod i stadsplaneringen under åren kring 1960. Den mest kände svenska förespråkaren var arkitekten Sune Lindström som skapade ett skissförslag till bebyggelse för Täby stadsplan. Foto ca 1964, från Täby hembygdsförening.

Kulturmiljö i kommunal planering

Stockholms läns museum arbetar sedan 2016 med olika samarbetsformer för att stödja länets kommuner i deras kulturmiljöarbete. Museet genomför årligen ett antal aktiviteter vilka syftar till att sprida och öka kunskapen om kulturmiljö och hur kulturmiljöfrågor kan integreras i stadsutvecklingen. Vi vänder oss till kommunantikvarier, kulturmiljöhandläggare, plan- och bygglovhandläggare och politiker intresserade av att stärka sin kompetens inom kulturmiljöområdet. För tillfället är våra möjligheter att erbjuda utbildningar tyvärr begränsade.

Seminarier

Stockholms läns museum anordnar årligen tillsammans med Stockholms stadsmuseum och Länsstyrelsen två seminarier för anställda inom kommunen som arbetar med kulturmiljö- och plan- och byggfrågor. Seminarierna är tematiska och behandlar aktuella frågor inom kulturmiljöområdet. Seminarierna utgör informationstillfällen och ger möjlighet till kunskapsutbyte över kommungränserna. Till seminarierna bjuds externa föreläsare in.

Nätverk

Arbetar du med kulturmiljöfrågor i en kommun i Stockholms län? Då kan du bli en del av Stockholms läns museums kulturmiljönätverk. Vi ses digitalt eller fysiskt några gånger per termin för att under informella former ta upp aktuella frågor inom kulturmiljöområdet, diskutera handläggningsfrågor och antikvarierollen. Under träffarna finns stora möjligheter för deltagarna att samråda, utbyta erfarenheter och kunskap.