Kulturmiljö i kommunal planering

stora hus i en cirkel
Grindtorp i Täby byggdes 1962-66. En internationell strävan mot monumentalitet uppstod i stadsplaneringen under åren kring 1960. Den mest kände svenska förespråkaren var arkitekten Sune Lindström som skapade ett skissförslag till bebyggelse för Täby stadsplan. Foto ca 1964, från Täby hembygdsförening.

Kulturmiljö i kommunal planering

Stockholms läns museum arbetar sedan 2016 med olika samarbetsformer för att stödja länets kommuner i deras kulturmiljöarbete. Museet genomför årligen ett antal aktiviteter vilka syftar till att sprida och öka kunskapen om kulturmiljö och hur kulturmiljöfrågor kan integreras i stadsutvecklingen. Vi vänder oss till kommunantikvarier, kulturmiljöhandläggare, plan- och bygglovhandläggare och politiker intresserade av att stärka sin kompetens inom kulturmiljöområdet. Museet arbetar med i huvudsak tre samarbetsformer: workshops och utbildningsdagar, seminarier samt nätverk.

Kostnadsfria utbildningar

Boka en halvdag om kulturmiljö och kulturmiljöfrågor med utgångspunkt i kommunens lokala kulturmiljöer och kulturmiljöarbete. Museet har hittills besökt cirka tio kommuner och mött tjänstemän och politiker för att diskutera hur lokala kulturmiljöer kan bevaras, användas och utvecklas i samhällsplaneringen och stadsbyggandet. Utbildningen tar formen av en workshop där information och diskussion varvas med möjligheter till reflektion. Varje workshop-tillfälle planeras tillsammans med kommunen för att bäst tillgodose behov och önskemål. Välj mellan två teman.

Kulturmiljö, värden och varsamhet

Vad är en kulturmiljö? Under workshopen presenteras olika exempel på kulturmiljöer och hur kulturmiljöarbetet förändrats de senaste decennierna. Vi diskuterar skillnaden mellan kulturvärden och kulturhistoriska värden utifrån lokala exempel och vad som är varsamt ur kulturmiljöperspektiv. Olika värderingsmetoder presenteras och kriterier för urval diskuteras. Syftet är att öka förståelsen för vad en kulturhistoriskt värdefull miljö kan vara och hur dessa kan bidra till kvalitet i dagens stadsbyggande.

Denna utbildning riktar sig i första hand till bygg- och planhandläggare men också kultursekreterare och andra som upphandlar kulturhistoriska kunskapsunderlag.

Kulturmiljö som resurs

Hur kan kulturmiljö bidra till hållbarhet, attraktivitet och identitet? Workshopen fokuserar på hur kulturmiljöer av olika karaktär kan bidra till samhällsutvecklingen och bli en konkurrensfördel i stadsbyggandet. Vi presenterar goda exempel och aktuell forskning på området och diskuterar vilka värden och kvaliteter som kulturmiljön kan bidra med. Målsättningen med workshopen är att skapa bättre förutsättningar för ett gemensamt kulturmiljöarbete över förvaltningsgränserna i kommunen och bättre integrera kulturmiljöfrågorna i samhällsplaneringen.

Workshopen riktar sig i första hand till chefstjänstemän vid olika förvaltningar samt kommunpolitiker.

Vill ni veta mer om våra utbildningar och hur vi kan anpassa någon av dem till era behov och önskemål, kontakta oss.

Seminarier

Stockholms läns museum anordnar årligen tillsammans med Stockholms stadsmuseum och Länsstyrelsen två seminarier för anställda inom kommunen som arbetar med kulturmiljö- och plan- och byggfrågor. Seminarierna är tematiska och behandlar aktuella frågor inom kulturmiljöområdet. Seminarierna utgör informationstillfällen och ger möjlighet till kunskapsutbyte över kommungränserna. Till seminarierna bjuds externa föreläsare in.

Nätverk

Arbetar du med kulturmiljöfrågor i en kommun i Stockholms län? Då kan du bli en del av Stockholms läns museums kulturmiljönätverk. Vi ses digitalt eller fysiskt några gånger per termin för att under informella former ta upp aktuella frågor inom kulturmiljöområdet, diskutera handläggningsfrågor och antikvarierollen. Under träffarna finns stora möjligheter för deltagarna att samråda, utbyta erfarenheter och kunskap.