Kulturmiljödag – riksintressen, våren 2024

Kulturmiljödag – tema riksintresse för kulturmiljövården

Sedan 2016 arrangerar Länsstyrelsen Stockholm, Stadsmuseet i Stockholm och Stockholms läns museum gemensamma seminarietillfällen vår och höst för att öka och sprida kunskapen om aktuella kulturmiljöfrågor. Från och med nu kallar vi det kulturmiljödag.

Vårens seminarium genomfördes 17 maj 2024 och vände sig till de som är yrkespraktiserande och kommer i kontakt med kulturmiljö- och riksintressefrågor i sitt arbete.

Program
Program även som pdf

09.00 Välkommen
Malin Myrin, Stadsmuseet i Stockholm
Cecilia Lindqvist, Länsstyrelsen Stockholm
Eva Skyllberg, Stockholms läns museum

09.15 Riksantikvarieämbetet och Länsstyrelsen Stockholm presenterar och samtalar kring de senaste årens förändringar inom riksintressen för kulturmiljövården, nya kriterier, översyn av riksintressen i länet samt resultat och tillämpning.
Johan Aspfors, Riksantikvarieämbetet
Annika Willim och Elin Sahlin, Länsstyrelsen Stockholm
Presentationen som pdf

11.15 Stadsbyggnadskontoret i Stockholms vyprojekt. Kulturhistoriskt värde som kunskapsunderlag i QGIS
Fredrik Jensen, områdesstrateg Norrmalm Östermalm
Daniel Sjöborg, stadsbyggnadsstrateg, båda planavdelningen, stadsbyggnadskontoret
Presentation av vyprojektet som pdf

11.30 Riksintressen i praktiken – reflektioner från Haninge kommun
Camilla Eriksson, kommunantikvarie
Presentationen av riksintressen i praktiken som pdf