Sollentuna

Sollentuna

Text: Gustafsson mfl, Sollentuna igår och i morgon, 1993

Industrier
De äldre industrierna av betydelse i Sollentuna är Svenska jästfabriks AB, AB Alfr. Wesströms Verktygsfabrik och AB Skånska Cementgjuteriet.

Stockholms Aktiejästbolag bildades 1856 och de första lokalerna förlades till Liljeholmen. Mellan 1870 och 1884 låg fabriken vid Norra Humlegårdsgatan och flyttades därefter till Kräftriket vid Brunnsviken. Samtidigt ombildades företaget och gavs namnet Stockholms Norra Jästaktiebolag.

Vid Kräftriket var en expansion av flera skäl inte möjlig, varför man 1889 inköpte Sollentunaholms gård vid Norrviken. Här fanns tack vare Stockholmsåsen riklig tillgång på rent grundvatten. Ur kommunikationssynpunkt var också närheten till norra stambanan utmärkt. Själva fabriksanläggningen började uppföras 1892 och invigdes i maj 1893. 1919 bildades Svenska Jästfabriks AB genom sammanslagning av flera av landets jästfabriker. Idag är Rotebrofabriken Sveriges enda kvarvarande jästfabrik. Nya industrilokaler har uppförts under 1960- och 70-talen och idag finns bara någon enstaka ursprunglig byggnad kvar.

AB Alfr. Wesströms verktygsfabrik flyttade 1902 från Norrtälje till sjön Norrvikens norra spets i Sollentuna. Man tillverkade framför allt olika slags verktyg för mekaniska verkstäder och industrier, som fräsar och brotschar. Verksamheten upphörde här 1976. Kvar finns den äldre industribyggnaden som idag används för andra ändamål.

AB Skånska Cementgjuteriet etablerade en industrianläggning i Tureberg 1904. Fabriken lades ned i slutet av 1960-talet inför utbyggnaden av Sollentuna centrum. Inga byggnader finns kvar.