Inventering av runstensskyltar

Detalj av U 483 i Steninge slottspark. Foto: Mattias Ek. cc:by

Inventering av runstensskyltar

I Stockholms län finns cirka 600 runristade stenar och hällar ute i landskapet, i kyrkor och på museer. Många av runstenarna har informationsskyltar placerade intill. Skyltningen har skett under många år och dess skick och status är okänd för myndigheter och museer. Under åren har ett flertal aktörer producerat skyltarna. Utöver företrädare för den offentliga kulturmiljövården (RAÄ, länsstyrelsen och länsmuseet) så har många skyltar tillkommit på initiativ av hembygdsföreningar och kommuner. Därutöver tillkommer enskilda privata skyltproducenter som har tillverkat skyltar på kommersiell basis.

Många skyltar är slitna eller vandaliserade, vilket gör dem svåra eller omöjliga att läsa. I andra fall kan informationsinnehållet vara ålderstiget och svårt att ta till sig.

Med anledning av detta har Stockholms läns museum under åren 2016-2017 utfört en inventering av informationsskyltar placerade intill runstenar i syfte att skapa ett kunskapsunderlag gällande skick och status.

Läs mer om inventeringen och resultaten i bifogad rapport.